top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Chiến thắng con quỷ trong bạn

Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng một người đang đến gần với thành công khi những thứ mà Anh ta gọi là "thất bại" xả đến, bởi đây chính là dịp để anh ta buộc phải tư duy. Nếu tư duy đúng đắn cùng với sự kiên trì , anh ta sẽ khám phá ra rằng những thứ được gọi mất bại đó thực ra chỉ là một dấu hiệu nhắc anh ta phải trang bị cho bản thân mình một kế hoạch hoặc một mục đích mới . Phần những thất bại thực sự đều bắt nguồn từ những giới hạn mà con người tự đặt ra trong tâm trí mình . Nếu có đủ dũng cảm để đi thêm t bước nữa , họ sẽ nhận ra sai lầm của mình


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page