top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Chiến lược Đại Dương Xanh

Chiến lược Đại Dương Xanh tập trung vào việc tạo ra không gian thị trường mới, tránh cạnh tranh trực tiếp với đối thủ bằng cách đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ. Thay vì chiến đấu trong "đại dương đỏ" của cạnh tranh giá cả và đối đầu trực tiếp, chiến lược này khuyến khích doanh nghiệp đi một hướng khác, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, khó bị sao chép, và đáp ứng nhu cầu chưa được thỏa mãn của khách hàng. Mục tiêu là tạo ra giá trị độc nhất, mở ra thị trường mới nơi cạnh tranh ít hoặc không có, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.


Việc này sẽ làm đi làm lại xoay quanh sứ mệnh của doanh nghiệp. 


Hôm nay nói về điểm chung giữa chiến lược đại dương Xanh và chiến lược tài chính.2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page