top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Cash flow analytics

Phân tích dòng tiền có thể giúp bạn trả lời nhiều câu hỏi quan trọng bao gồm:

● Tôi cần bao nhiêu tiền trong tương lai để điều hành công việc kinh doanh một cách hiệu quả?


● Tôi có đủ dòng tiền để thanh toán kịp thời tất cả các hóa đơn không?


● Có bất kỳ xu hướng dòng tiền nào trong năm mà tôi cần quản lý cẩn thận không?
23 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page