top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Business news finance

Trong nước•

Mức bán lẻ tiêu dùng giảm

•Vận tải hàng hoá vận chuyển giảm 39,3%

•Vận tải hành khách giảm 75,9%

•Nông nghiệp: Tháo gỡ lưu thông nông sản để đẩy mạnh tiêu thụ nôngsản tại phía bắc

•Đàm phán với các nước có chính sách ưu đãi thức an chăn nuôi : Ngô, lúa mỳ, đậu tương

•Khác:

•Khu kinh tế vũng Áng – Hà Tĩnh vẫn đang hoạt động ổn định với cácgiải pháp:

•Test nhanh

•Xét nghiệm định kỳ

•3 tại chỗ

•Tăng lương/phụ cấp và tận dung nguồn nhân công từ miền namtrở về

Quốc tế
5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page