top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Business news finance

Trong nước•

Mức bán lẻ tiêu dùng giảm

•Vận tải hàng hoá vận chuyển giảm 39,3%

•Vận tải hành khách giảm 75,9%

•Nông nghiệp: Tháo gỡ lưu thông nông sản để đẩy mạnh tiêu thụ nôngsản tại phía bắc

•Đàm phán với các nước có chính sách ưu đãi thức an chăn nuôi : Ngô, lúa mỳ, đậu tương

•Khác:

•Khu kinh tế vũng Áng – Hà Tĩnh vẫn đang hoạt động ổn định với cácgiải pháp:

•Test nhanh

•Xét nghiệm định kỳ

•3 tại chỗ

•Tăng lương/phụ cấp và tận dung nguồn nhân công từ miền namtrở về

Quốc tế
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page