top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Break Even

Break-even analysis entails calculating and examining the margin of safety for an entity based on the revenues collected and associated costs. In other words, the analysis shows how many sales it takes to pay for the cost of doing business. Analyzing different price levels relating to various levels of demand, the break-even analysis determines what level of sales are necessary to cover the company's total fixed costs. A demand-side analysis would give a seller significant insight into selling capabilities.


Phân tích hòa vốn đòi hỏi tính toán và kiểm tra biên độ an toàn cho một đơn vị dựa trên doanh thu thu được và chi phí liên quan. Nói cách khác, phân tích cho thấy cần bao nhiêu doanh thu đủ để trả cho chi phí kinh doanh. Phân tích các mức giá khác nhau liên quan đến các mức cầu khác nhau, phân tích hòa vốn xác định mức bán hàng nào là cần thiết để trang trải tổng chi phí cố định của công ty. Phân tích phía cầu sẽ cung cấp cho người bán cái nhìn sâu sắc về khả năng bán hàng.


Link download File tính điểm hoà vốn của Harvard business School


https://drive.google.com/drive/folders/1dxasG648IwjFSEoMJpCL_xS8Gv6CkXd_?usp=sharing
116 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page