top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Blue Ocean Strategy

ĐỪNG cố gắng cân bằng giá trị/ chi phí. HÃY cố gắng phá vỡ sự cân bằng về giá trị/ chi phí. Hôm qua trong bữa cơm chay cùng những người bạn, tôi nhận được một câu hỏi về hãy giải thích bằng 1 ví dụ trong ý HÃY cố gắng phá vỡ sự cân bằng về giá trị/ chi phí. Tôi đã lấy 1 ví dụ sau: Trong 1 khu phố chuyên bán cơm chay, và các cửa hàng này bán những món ăn giống nhau và cũng có cảm giác ngon như nhau, giá cả cũng bằng nhau. Họ phục vụ theo một cách gần gấn giống nhau. Gần như giá trị mà các cửa hàng này đưa tới khách hàng đang là ngang nhau, Một ngày nọ, trong quán cơm chay này có một quán tạo ra sự khác biệt, họ thay đổi các nguyên liệu đầu vào, và cách thức nấu khác hơn, tạo cảm giác ngon hơn bằng nhiều món ăn mới Phá vỡ sự cân bằng về giá trị:

  • Rau sạch,

  • Nguyên liệu nấu có lợi cho sức khoẻ,

  • Nhiều món mới đòi hỏi sự phức tạp trong chế biến cao hơn. Nhưng họ đã kiểm soát sự cân bằng giữa chi phí và giá trị bằng cách

  • Mua một máy cuốn gỏi cuốn, giá bằng 2 tháng lương của 1 người bếp phụ

  • Kết nối với các nhà cung cấp rau sạch và cam kết mức tiêu thụ lớn để đảm bảo giá thành ổn định và được ưu đãi

  • Tối ưu hoá chi phí thông qua xây dựng các quy trình trong nấu ăn – giúp giảm số đầu bếp phụ - giảm thời gian chế biến

• Mở rộng thị trường thông qua kết hợp với các hình thức bán hàng online như Grabfood... Như vậy chi phí đã giảm do có sự tối ưu hoá trong quản trị, nhưng giá trị đã gia tăng, thị trường rộng hơn. Đó là 1 ví dụ đơn giản trong việc HÃY cố gắng phá vỡ sự cân bằng về giá trị/ chi phí.


13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page