top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Biến đầu vào

IRR

NPV

Thời gian hoàn vốn

ROI

BEP


Cái nào quan trọng hơn, theo quan điểm của một số chuyên gia thì trorng một xã hội luôn thay đổi như ngày nay thì yếu tố nào đảm bảo các IRR, NPV hay thời gian hoàn vốn... có thể đạt được đúng như kế hoạch đề ra mới là quan trọng nhất.


1. Nhân sự của cty là ai, có có đủ năng lực để đưa các kế hoạch thành hiện thực

2. Nguồn lực khác của doanh nghiệp/dự án như mối quan hệ, khách hàng, dự án có tiềm năng hay không?

3. Tính cam kết và Profile của BOM/PM/ nhân sự chủ chốt để nhà đầu tư chắc chắn rằng các cam kết sẽ hoàn thành để ngày nhà đầu tư EXIT sẽ chắc chắn thực hiện được

4. Cần thêm bao nhiêu vốn để các kế hoạch này trở thành hiện thực, và vốn này sau khi góp sẽ đi vào những chỗ nào?


23 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page