top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Bản tin tài chính

Chúng ta cần nắm các thông tin vĩ mô cả trong nước và quốc tế. Vì điều này sẽ giúp chúng ta biết khách hàng của chúng ta sẽ cần gì trong thời gian ngắn tới. Và team chúng tôi vẫn dành thời gian để soạn các thông tin này gửi đến tất cả mọi người nhằm giúp chúng ta chuẩn bị mọi kịch bản cho "bình thường mới"
2 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page