top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFET

LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Khi Exxon mua công ty dầu XYZ với giá phải trả vượt quá giá trị sổ sách của XYZ, phần vượt quá sẽ được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán của Exxon dưới tiêu đề Lợi thế thương mại (goodwill).

Nếu mua nhiều công ty với mức giá vượt quá giá trị sổ sách thì cuối cùng chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế thương mại trên bảng cân đối kế toán. Lợi thế thương mại từng được sử dụng để làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua quá trình phân bổ (amortization), hàng năm trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có một khoản phí được tính vào thu nhập dưới tiêu đề Phân bổ lợi thế thương mại.

Bất cứ khi nào chúng ta thấy có sự gia tăng trong lợi thế thương mại của một công ty qua một số năm, chúng ta có thể cho rằng: “Đó là vì công ty đang mua được các doanh nghiệp khác”.

ĐÂY CÓ THỂ LÀ MỘT ĐIỀU TỐT NẾU CÔNG TY ĐANG MUA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ “LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG”

Nếu phần lợi thế thương mại không đổi qua nhiều năm, đó là vì công ty đang mua một doanh nghiệp dưới giá trị sể sách hoặc công ty không đang tiến hành bất kỳ quá trình mua lại nào.

Các doanh nghiệp đang hưởng lợi từ một lợi thế cạnh tranh bền vững hầu như không bao giờ bán ra dưới giá trị sổ sách. Chúng tôi nói là hầu như không bao giờ, nhưng đôi khi cũng có, và nếu có thì đó có thể là cơ hội mua vào ngàn năm một thuở13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page