top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFET

CÁC KHOẢN PHẢI THU THUẦN: TIỀN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐANG NỢ CÔNG TY

Khi bán các sản phẩm cho người mua, công ty có thể thu tiền trước hoặc được thanh toán 30 ngày sau khi người mua nhận hàng. Một số doanh nghiệp thậm chí còn chưa thu được tiền mặt với thời gian lâu hơn.

Doanh thu thuộc tình trạng lấp lửng này (ý nói hàng đã bán nhưng chưa nhận được tiền mặt - ND) được gọi là các khoản phải thu. Đây là tiền thuộc sở hữu của công ty, nhưng đang bị người khác nợ. Vì có một tỷ lệ nhất định người mua không thanh toán, chúng ta sẽ lấy Các khoản phải thu trừ các khoản nợ xấu ước tính, và chúng ta có Các khoản phải thu thuần

CÁC KHOẢN PHẢI THU — NỢ XẤU = CÁC KHOẢN PHẢI THU THUẦN

Khi đứng độc lập, con số Các khoản phải thu thuần cho chúng ta biết rất ít về lợi thế cạnh tranh dài hạn của công ty. Tuy nhiên, nó lại cung cấp nhiều thông tin về các công ty khác nhau trong cùng ngành. Trong những ngành có tính cạnh tranh rất cao, một số công ty sẽ cố gắng đạt được lợi thế bằng cách đưa ra những điều khoản thanh toán tốt hơn — họ có thể cho nhà phần phối nợ đến 120 ngày thay vì chỉ 30 ngày. ĐIỀU NÀY SẼ LÀM GIA TĂNG CẢ DOANH THU LẪN CÁC KHOẢN PHẢI THU

Nếu một công ty cho thấy một tỷ lệ ổn định Các khoản phải thu thuần so với Tổng doanh thu thấp hơn các đối thủ cạnh tranh thì nó thường có một dạng lợi thế cạnh tranh nào đó khi kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc mà các doanh nghiệp khác không có17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page