top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFET

HÀNG TỒN KHO: NHỮNG GÌ CÔNG TY CẦN MUA BÁN

Đối với nhiều doanh nghiệp, hàng tồn kho còn có nguy cơ bị lỗi thời. Nhưng như chúng ta đã thảo luận trước đây, các công ty sản xuất có lợi thế cạnh tranh bền vững có lợi thế là các sản phẩm bán ra không bao giờ thay đổi và do đó không bao giờ bị lỗi thời. Đây là một lợi thế mà Warren muốn tìm hiểu.

Khi cố gắng nhận diện một công ty sản xuất có lợi thế cạnh tranh bền vững, chúng ta tìm kiếm:

Công ty có lượng hàng tồn kho và lợi nhuận thuần tăng trưởng tương ứng.

Điều này cho thấy công ty đang tìm được các phương pháp có lợi để tăng doanh thu, và doanh thu tăng cần có lượng hàng tồn kho tăng để công ty có thể hoàn thành đơn đặt hàng đúng hạn

Nhiều công ty sản xuất có tồn kho tăng lên nhanh chóng một vài năm rồi lại giảm xuống đột ngột thì có nhiều khả năng là công ty thuộc những ngành có tính cạnh tranh cao, có những đợt bùng nổ và phá sản.16 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page