top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Apple reports Q2-2022

Họ nói vĩ mô là nguyên nhân doanh số của một số sản phẩm giảm - Vậy ta phải quan tâm tới Vĩ mô.


Tỷ lệ đóng góp lãi gộp của service tăng từ 34.5% lên 36% đóng góp 39% lãi gộp của Apple trong khi doanh số chỉ đóng góp 24%

Nên sẽ không lạ nếu họ nói rằng kiếm tiền từ khách hàng cũ và mở rộng dịch vụ bao giờ cũng dễ dàng hơn là tìm khách hàng mới.


Và Timcook đã rất tài năng khi biến công ty công nghệ thành công ty dịch vụ: vì nơi ấy sinh lời và mang lại giá trị cho khách hàng cao hơn.


Chúng tôi thích phân tích báo cáo tài chính qua góc nhìn của nhà quản trị, chiến lược và dài hạn... và Apple là case study yêu thích của chúng tôi.


Linkdown tài liệu


https://drive.google.com/drive/folders/1RMXBveNTqMVL2XNK1DgTV4MBJxVgAcf_?usp=sharing


Template này được ACC.Pro VietNam thiết kế lại dựa trên thông tin nhiều nguồn.Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với mẫu này hoặc thông tin, bài viết, các mẫu hoặc đồ họa liên quan có trong mẫu này

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page