top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

After the merger and acquisition, we will probably have to pay attention to the cultural differences

How do we see that difference?

Today we share a reference from the smartsheet to help us see cultural differences more clearly.

If you need a file, please inbox us.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page