top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News


Việt Nam vẫn là nơi có GDP cao nhất thế giới

Tha co cũng tham gia cuộc đua bán lẽ - tại sao bán lẻ lại hột vậy?

Vốn cho BDS giảm - mà ai cũng hiểu vì sao? Có lẽ nhà để người mua để ở chứ không phải để mua 1 bán 2

Apple có doanh thu và lợi nhuận ấn tượng từ IPHONE nhưng họ đã nghĩ đến chuyện phần cứng sẽ không còn mang lại lợi nhuận - cái này có phải gọi là thức thời ? vậy thức thời có phải là biết cái gì thị trường sẽ cần và cái gì thị trường không cần?


6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page