top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News


Việt Nam vẫn là nơi có GDP cao nhất thế giới

Tha co cũng tham gia cuộc đua bán lẽ - tại sao bán lẻ lại hột vậy?

Vốn cho BDS giảm - mà ai cũng hiểu vì sao? Có lẽ nhà để người mua để ở chứ không phải để mua 1 bán 2

Apple có doanh thu và lợi nhuận ấn tượng từ IPHONE nhưng họ đã nghĩ đến chuyện phần cứng sẽ không còn mang lại lợi nhuận - cái này có phải gọi là thức thời ? vậy thức thời có phải là biết cái gì thị trường sẽ cần và cái gì thị trường không cần?


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page