top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

NewsKinh tế suy thoái - nhưng trong suy thoái lại là cơ hội - các CEO đã chuẩn bị cho cơ hội ( Bài đã chia sẻ lần trước)


Vì sao các tỷ phú thế giới không đầu tư vào những danh mục đầu cơ


Theo cách ông ta trả lời, đầu cơ là cái chúng ta mong chờ vào người mua chúng tiếp theo mà không quan tâm rằng chúng có thực sự tạo ra giá trị cho xã hội


Bình Phước và nhiều nơi nữa sẽ là điểm đến cho các doanh nghiệp FDI, nhưng vấn đề Logistic phải được giải quyết tránh chi phí Logistic ăn mòn và lợi nhuận của doanh nghiệp quá nhiều. Nên sẽ dễ dàng thấy các doanh nghiệp Logistic đang được thành lập hoặc chuyển mình để đáp ứng nhu cầu này.


Dòng tiền buộc phải chảy vào nơi sản xuất kinh doanh vì cách này mới...

7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page