top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

Lời số 12

“Thị trường cũng như Đức Chúa trời, chỉ giúp những người nào biết cô gắng vươn lên. Nhưng không giống Đức Chúa trời, thị trường không tha thứ cho những kẻ không biết mình đang làm gì.”

***

Thị trường chứng khoán là nơi để bạn làm giàu nếu bạn biết rõ mình đang làm gì. Nhưng nếu bạn không biết mình đang làm gì, nó sẽ chẳng tiếc gì mà không lấy hết tiền cho bạn nghèo đi.

Warren

viber_image_2022-03-15_14-15-30-906
.jpg
Download JPG • 244KB
viber_image_2022-03-15_14-16-19-088
.jpg
Download JPG • 274KB

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page