top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

Quá trình giải quyết vấn đề chưa được gọi là kết thúc nếu chỉ làm cho vấn đề đó dịu xuống. Vấn đề chỉ được giải quyết khi xây dựng được hệ thống để vấn đề này không xảy ra thêm một lần nữa

Source:

https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-sang-22-9-2021-522025.htm

Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota

Template này được ACC.PRO Vietnam thiết kế lại dựa trên bản quyền của ACC.PRO Vietnam. Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với mẫu này hoặc thông tin, bài viết, các mẫu hoặc đồ họa liên quan có trong mẫu này7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page