top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News.

https://www.linkedin.com/feed/


ACC.PRO VIETNAM Consulting Một thế giới luôn biến động, Quản trị rủi ro là 1 trong key words mà ta cần lưu ý. Krishnamurti nói: “𝐂𝐚̂𝐲 𝐜𝐨̉ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐯𝐨̂ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐚̂́𝐲”.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page