top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

1. Việt Nam - đứng thứ 5 châu á về độ mở nền kinh tế - nhưng cũng lưu ý

Tình trạng thiếu nguyên liệu và chi phí vận chuyển cao


2. Thế hệ Millennial và Gen z chiếm 47% dân số là cơ hội cho F&B

3. Nhiều nhà đầu tư đang chọn Viet Nam là điểm đến khi tiềm năng cho mảng bán lẻ đang còn nhiều khoảng trống


4. Tháng 10, các công ty BDS sẽ ngấm về vấn đề tiền


5. Câu hỏi là khi nào Mỹ rơi vào suy thoái hay đã suy thoái


Các lĩnh vực nào sẽ bị tác động? ...


6. Kinh tế Anh/ Đức / Trung Quốc đang có nhiều dấu hiệu tiêu cực... các doanh nghiệp Viet Nam nào sẽ bị tác động?


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page