top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

1. Tại sao Xiaomi doanh số giảm tại TQ, nó có thể hiện rằng nền kinh tế TQ đang đi xuống?

2. Doanh số tăng là do giá tăng hoặc sản lượng tăng hoặc cả hai, tuy nhiên ở Mỹ có vẻ hàng hoá tăng là do giá tăng? Vậy nó thể hiện sức mua giảm do nền kinh tế suy thoái ? hay do lạm phát làm giá tiêu dùng tăng?

3. Dầu cũng là mặt hàng, và khi cầu giảm thì giá sẽ giảm, có phải vậy không ạ? Bàn tay vô hình của Adam Smith là gì?


Ông biện luận rằng, mỗi một cá nhân đều muốn thu lợi lớn nhất cho mình sẽ làm tối đa lợi ích của cả cộng đồng, điều này giống như việc cộng toàn bộ tất cả các lợi ích của từng cá nhân lại.


Smith chỉ sử dụng thuật ngữ "bàn tay vô hình" ba lần trong ba tác phẩm của ông. Nhưng sau này, thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi trở thành một lý luận kinh tế học.


4. Có phải khi BDS chững lại là lúc nhà đầu tư mua vào?


5. Bách hoá xanh dừng hản việc mở rộng mạng lưới? Có khi nào việc thay đổi chiến lược từ chiều rộng sang chiều sâu để giúp doanh nghiệp có lãi.


6.Logistic Việt Nam, chi phí logistic có phải đang cao hơn rất nhiều so với mức bình quân của thế giới? Vậy khi Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của nhiều công ty trên thế giới thì họ sẽ phải làm sao chi phí này giảm xuống, họ sẽ làm như thế nào để điều này diễn ra? Và nếu xu hướng giảm giá trong tương lai của ngành Logistic thì các công ty này cần chuyển bị điều gì?
13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page