top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

ROE

Tài sản 10 tỷ, mỗi năm chưa tính tiền giá đất lên, thì Anh thu về 500 triệu,(số này đã trừ lãi vay... các kiểu)


Nhưng bản chất của tài sản là từ nợ và tự tiền của ta có


Tài sản = nợ + vốn chủ


Mà trong trường hợp này 10 tỷ của Anh đến từ vay ngân hàng 4 tỷ và Anh có 6 tỷ


Như vậy


Tiền Anh thu về trên tổng tài sản (ROA) = 500triệu/10 tỷ = 5%

nhưng nếu lấy


Thu nhập này / đồng vốn thực sự cửa Anh có là 6 tỷ thì tỷ số này là


tiền Anh thu về / đồng vốn thực sự của Anh là : 500/6 tỷ = 8.3%


Cái này tiếng Anh gọi là ROE (Return On Equity (ROE)) có nghĩa là mỗi đồng vốn tạo ra bao nhiêu % lợi nhuận


nhưng nếu 500 triệu này phải trừ đi thêm lãi vay (lãi suất 14%/năm) = 560 triệu thì lợi nhuận thực sự chỉ còn là: 500 - 560 triệu = lỗ 60 triệu


Nên sẽ đúng với câu nói: hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam.


Lúc người ta sợ hãi nhưng ta không có tiền mặt để tham lam, đây là mấu chốt trong bước đường đầu tư bền vững :)


Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui
10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page