top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

ROA

Anh A có nhà, có xe hơi và nhiều tài sản khác, nó tạo ra thu nhập mỗi tháng cho Anh ấy với tỷ lệ sinh lời theo công thức là


Tài sản 10 tỷ - mỗi năm mang về 500 triệu


Tiền thu về từ cho thuê tài sản / Tổng giá trị tài sản = 5%


Cái này tiếng Anh nó gọi là ROA (Return on total assets) dịch nôm na sang tiếng Việt là tài sản của bạn có tạo ra đồng lời không và bao nhiêu % trên mỗi đồng tài sản này.


Anh B có nhiều nhà và có xe hơi và tài sản này không tạo ra lợi nhuận gì cả (tổng tài sản của Anh ước chừng khoảng 10 tỷ)


Mức sinh lời = 0%


Vậy nhìn thoáng qua ta thấy tài sản của Anh gọi là tài sản vì nó tạo ra lợi nhuận còn Anh B thì gọi là tiêu sản vì càng sử dụng tài sản càng mất giá ?


Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy, nhiều khi Anh B chốt lời khi các miếng đất, căn nhà được bán đi và lời rất nhiều trong năm tới. Hay Anh chỉ cần ở thấy thoải mái vì Anh có nhiều nguồn thu khác từ lương ( vài tỷ/năm)


Có những thứ vô hình trong danh mục tài sản của ta mà ta không thấy dù nó có được tài trợ tự nợ và vốn chủ sở hữu.


Nhưng dù thế nào, điều quan trọng là tài sản mà ta đang sử dụng hoặc đang có, nó phải tạo ra một giá trị nào đó, chí ít cũng là sự hạnh phúc cá nhân.


(tài chính cơ bản)


12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page