top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

M&A

Due diligence hay hoạt động thẩm tra là một phần công việc của chúng tôi trong vai trò hỗ trợ người bán giải trình cho người mua


Bạn cần 1 danh mục các công việc để giải trình cho bên bán, hãy download theo link


https://drive.google.com/drive/folders/19zUHk02u6KCbRuOinalIpI-qkbQ42_AD?usp=sharing


Bất kỳ bài viết, mẫu hoặc thông tin nào được cung cấp bởi accpro viet nam trên trang web chỉ mang tính tham khảo. Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc thông tin, bài viết, mẫu, hoặc đồ họa liên quan có trên trang web. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn.


Any articles, templates, or information provided by accpro viet nam on the website, are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
35 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page