top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

KPI

Ngày nay có quá nhiều phần mềm để đo lường KPI, tuy nhiên bạn cần 1 file excel cho những công ty có quy mô nhỏ và đơn giản.


Dù là nhỏ hay lớn thì khi xây dựng cũng vẫn phải đi qua 9 bước, và theo kinh nghiệm triển khai KPI của chúng tôi thì những yếu tố như:


Tầm nhìn và sứ mệnh có rõ ràng hay không?

Bản đồ chiến lược có cụ thể để thực hiện hoá các tầm nhìn và sứ mệnh này?

Những yếu tố định lượng và định tính?

Các chỉ tiêu có thực sự smart hay không? và còn nhiều nữa...


Link download:


https://drive.google.com/drive/folders/139mk4zKfuhFbT-SXCyNthI6OrzkBM0wK?usp=sharing


Template này được ACC.Pro VietNam thiết kế lại dựa trên thông tin nhiều nguồn.Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với mẫu này hoặc thông tin, bài viết, các mẫu hoặc đồ họa liên quan có trong mẫu này

100 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page