Search
  • ACC.PRO VIETNAM

CFO1. Vai trò và trách nhiệm


2. Hiệu suất


3. Phân tích vấn đề tài chính


4. Quản lý dòng tiền


5. Quản lý rủi ro tài chính


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/1RMXBveNTqMVL2XNK1DgTV4MBJxVgAcf_?usp=sharing

28 views0 comments

Recent Posts

See All