top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

CFO1. Vai trò và trách nhiệm


2. Hiệu suất


3. Phân tích vấn đề tài chính


4. Quản lý dòng tiền


5. Quản lý rủi ro tài chính


Link download


https://drive.google.com/drive/folders/1RMXBveNTqMVL2XNK1DgTV4MBJxVgAcf_?usp=sharing

34 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page