top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

GP%

Chị Bán bánh mỳ tính lợi nhuận gộp /ổ bánh mỳ rất đơn giản


Giá bán bánh mỳ 25K *100 ổ = 2.5 triệu

Tiền thịt hôm 700K

Tiền bate:200K

tiền rau, bơ, tương ớt…: 500 K

Tiền khăn lạnh: 75K

Tiền giấy gói 35K

Tiền linh tinh khác như dây thun: 50K

Tổng giá thành = 700K+200K+500K+75K+35K+50K=1560K

Vậy lợi nhuận gộp là = 2.5 triệu - 1560K = 940K


Vì sao gọi là lợi nhuận gộp, vì nó chưa trừ đi lương người bán – chưa trừ đi khấu hao, chưa trừ đi chi phí khác mà không cấu thành lên ổ bánh mỳ.


Nếu lấy lợi nhuận gộp này/ doanh số = 940/2.5 triệu = 37.6%


Tiếng Anh gọi phép chia này là % Gross Profit (% GP).


Tỷ lệ này rất quan trọng, vì từ lợi nhuận gộp này ta mới có tiền để trả các chi phí còn lại như lương, khấu quảng cáo…


Có nghĩa là mỗi ổ bánh mỳ sẽ lời 9.4K nếu tỷ lệ lãi gộp thấp thì sẽ phải bán nhiều ổ bánh mỳ mới bù được chi phí còn lại.


Nên nếu bán bánh mỳ mà có cả hệ thống thì sẽ át sẽ trở thành 1 đế chế.


Nếu ai từng hỏi tại sao. Tesla lại được thị trường định giá cao hơn toyoto vì môi xe của tesla bán ra có tỷ suất lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần Toyota. Và đây là vấn đề then chốt trong bước đường kinh doanh


18 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page