top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

5 Why trong Chuyển đổi số

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, chúng ta đã đi sâu vào việc khai thác và phân tích dữ liệu, nhằm mổ xẻ sự thay đổi trong nhu cầu và hành vi mua sắm của khách hàng. Ví dụ, họ có thể ngày càng đặt trọng tâm vào giá cả, hoặc tập trung vào các sản phẩm phục vụ sức khoẻ. Có thể họ giảm việc mua sắm trực tiếp vì lý do thuận tiện, hoặc tình hình kinh tế đang ảnh hưởng đến quyết định tiêu thụ của họ...


Phương pháp "5 Why" vẫn giữ nguyên sức mạnh của mình, dù xuất hiện dưới nhiều hình thức. Trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, nó có thể trở thành một công cụ quý giá.1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page