top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

2030 - how today's biggest trends will collide and reshape the future of everything

Người ta thường chỉ thấy những gì họ muốn thấy, và nghe những gì họ muốn nghe.


Trong 8 năm tới những xu hướng nào sẽ diễn ra


- Số trẻ sơ sinh giảm

- Các thế hệ dân số mới

- Tầng lớp trung lưu mới

- Nhiều phụ nữ giàu hơn

- Phong cách sống thành thị

- Công nghệ đột phá

- Nên kinh tế chia sẻ

- Đồng tiền điện tử


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page