top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

2030 - how today's biggest trends will collide and reshape the future of everything

Người ta thường chỉ thấy những gì họ muốn thấy, và nghe những gì họ muốn nghe.


Trong 8 năm tới những xu hướng nào sẽ diễn ra


- Số trẻ sơ sinh giảm

- Các thế hệ dân số mới

- Tầng lớp trung lưu mới

- Nhiều phụ nữ giàu hơn

- Phong cách sống thành thị

- Công nghệ đột phá

- Nên kinh tế chia sẻ

- Đồng tiền điện tử


13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page