top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

13 Ways to Spot Fraud in Business Financial Statements

Bác sĩ sẽ hỏi những phụ tá của mình về những dấu hiệu lâm sàng để có thể phỏng đoán về tình hình bệnh nhân.


Và trong doanh nghiệp, những người đi tư vấn các vấn đề của khách hàng, họ cũng cần nhìn thấy những dấu hiệu lâm sàng này


Linkdownload các file tài chínhDấu hiệu lâm sàng (clinical signs): Những triệu chứng (symptoms) do bệnh nhân khai (có tính cách chủ quan); và khám nghiệm trên người bệnh nhân để phát hiện những dấu hiệu (signs) khách quan. Những dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu lâm sàng (clinical signs).


22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page