top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Đo lường

Khi lựa chọn vấn đề cần làm rõ lý do bắt tay vào giải quyết vấn đề này. Căn cứ cho việc lựa chọn này chính là số liệu


Link download file


https://drive.google.com/drive/folders/1wOLDFgb0VQr2d8V2zl_gGZQ9nP8IMXYT?usp=sharing


47 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page