top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

"Đại Dương Xanh" (Blue Ocean Strategy)

"Đại Dương Xanh" (Blue Ocean Strategy), được viết bởi W. Chan Kim và Renée Mauborgne, là một cuốn sách quản trị kinh doanh nổi tiếng, cung cấp một khuôn khổ chiến lược mới cho việc tạo ra các thị trường không bị cạnh tranh (đại dương xanh) thay vì cạnh tranh trong thị trường hiện tại (đại dương đỏ).
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page